O Nás

Nabízíme seberealizaci Vašeho potomka v menším kolektivu dětí při širokém spektru aktivit. Hlásíme se k osobnostně orientovanému modelu předškolní výchovy, kdy respektujeme přirozené potřeby dítěte, svobodu a individuální rozvoj osobnosti.Snažíme se chápat dítě jako jedinečnou, neopakovatelnou bytost, která již v tomto věku má právo být sama sebou a tak být akceptována ať už naplní naše očekávání či ne. Každá takováto činnost dává dítěti příležitost navázat na osobní prožitek, uplatnit své zkušenosti, vyjádřit svoji představu o světě i osobitý vztah k němu.

„KAŽDÉ DÍTĚ JE TALENTOVANÉ, KAŽDÉ V SOBĚ NESE SVŮJ ÚSPĚCH TŘEBA I MALÝ NA NÁS DOSPĚLÝCH JE, ABYCHOM MU POMOHLI JEHO TALENT NAJÍT.“

Mateřská škola je pro většinu dětí první výchovně – vzdělávací institucí, se kterou se ve svém životě setkávají. Je proto velmi důležité, aby svým celkovým dojmem působila na dítě i na jeho rodiče co nejpříznivěji. Naše MŠ má všechny předpoklady k tomu, aby tento nelehký úkol zvládla. Jsme malý kolektiv, velmi snadno si předáváme nápady a zkušenosti. Díky prostorovému uspořádání a provozním podmínkám můžeme všem dětem předávat dovednosti jednotlivých členek pedagogického kolektivu. Dalším nesporným přínosem je, že děti znají nejen všechny učitelky a berou je za své, ale zahrnují sem i kuchařku a školnici.

Zabezpečujeme uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Znamená to zajišťovat zdravý fyzický,psychický a sociální rozvoj dětí a jejich spokojené prospívání v souladu s jejich současnou i budoucí rolí. Každé dítě je vnímáno jako individuální osobnost. V každé situaci a u každého dítěte se musí hledat vlastní vzdělávací postupy a zvažovat,jakým způsobem se bude při vzdělávání postupovat.
Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě k tomu,aby získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho další rozvoj a učení – tj. dovednost pracovat s informacemi, učit se učit, nebát se projevit svůj názor, komunikovat apod. To vše za úzké spolupráce s rodinou dětí. Při práci klademe důraz na psychickou pohodu dítěte. V moderním pojetí vzdělávání, tzv. humanistické pedagogice, je školu nutné chápat jako službu dítěti a jeho rodině. Namísto přizpůsobování dítěte uměle vytvořeným normám, respektujeme právo dítěte na individuální rozvoj, na vlastní názor, osobité prožívání,objevování, samostatné hledání, ale i vlastní chybování a poučení se z chyb.

Prostředí :

V prvním oddělení jsou zapsány děti ve věku od 2,5 do 4,5 let, pak přecházejí do druhého oddělení, kde zůstávají až do svého nástupu do základní školy. Třídy jsou umístěny v takto : 1. třída v přízemí, 2.třída v poschodí. Ráno a odpoledne se třídy spojují . Děti si v tuto dobu mohou vybrat s čím a také s kým si budou hrát, bez ohledu na věk. Mohou se zapojit do činností, které je právě zaujmou. Tento způsob uspořádání má velký význam pro posilování vztahů mezi dětmi a učitelkami i mezi dětmi různého věku mezi sebou.
Celá škola je kompaktní, tvoří jeden celek. Vzájemná zástupnost učitelek je přirozená, děti znají všechny dospělé a důvěřují jim.
Vstupní prostor umožňuje každodenní přímý kontakt rodičů s personálem školy. Příchod i odchod dětí ze školy je zcela volný, přizpůsobuje se potřebám rodiny. Rodiče mají volný přístup do školy během celého dne, mohou se po dohodě s učitelkou zúčastnit her i výuky. Toto uspořádání vytváří rodinné prostředí a od toho také odvíjíme program školy.

Umístění kuchyně v přízemí umožňuje bezprostřední styk kuchařky s dětmi. Školnice se stará o pořádek a je samozřejmě k dispozici téměř po celý den při jakékoli činnosti v MŠ.

Velice důležitý je pitný režim – vitamínové nápoje, čerstvé ovocné šťávy, ovocné čaje. Dítě pije dle své potřeby, má volný přístup k nápojům po celý den.

Kuchyně :

Kuchyňské prostory byly zrekonstruovány a vybaveny veškerou technikou a zařízením tak, aby vše odpovídalo novým hygienickým normám a požadavkům platným jak pro ČR tak pro EU.

Zahrada :

Zahrada prošla v posledních letech celkovou proměnou . Je vybavena moderním a účelným sportovním nářadím, které odpovídá normám EU.

Z rozpočtu školy byla postupně zakoupena dřevěná věž se skluzavkami, kolotoč a dvě pružinová houpadla, šplhací věž, sestava houpaček a prolézaček . Zahrada má velké pískoviště a zahradní domek s pergolou . Dále je zde zděná garáž na hračky a na nářadí a přístřešek na kola pro rodiče i děti. Dřevěné stoly a lavice, které se převážně využívají při hrách dětí a při oslavách v MŠ. Nově byl pořízen motorický a edukační panel se zvířatky a mlhoviště pro ochlazení v horkém letním počasí.
Toto vybavení je pravidelně udržováno. Do budoucna bychom chtěli vybavit zahradu bezpečnostní dopadovou plochou pod nářadím. Pokusili jsme se zahradu vybavit tak, aby zcela vyhovovala dětskému „řádění“ a zpřístupňujeme ji i veřejnosti, tj. rodičům s dětmi, které do MŠ ještě nedocházejí a maminkám na mateřské dovolené.
Zahrada má členitý terén, což umožňuje využít zahradu v zimě k bobování, vzrostlé stromy dávají v horkém počasí dostatečný stín. O travnatou část zahrady a pravidelnou dezinfekci pískoviště se stará školnice. Pískoviště bylo opatřeno sítí, která chrání pískoviště před znečišťováním zvířecími výkaly a listím.

Psychohygienické podmínky :

Životospráva :

– dětem je poskytována plnohodnotná strava a zachována skladba jídelníčku podle příslušných předpisů školního stravování
– jsou dodržovány technologické postupy při přípravě pokrmů a nápojů
– je zajištěn pitný režim v dostatečné míře v průběhu pobytu dětí v MŠ
– mezi podáváním jednotlivých jídel jsou dodržovány vhodné intervaly
– děti nikdy nenutíme do jídla,ale snažíme se, aby jídlo alespoň ochutnaly a tak se naučily hodnotit pokrmy nejen podle vzhledu

Psychohygiena :

– je zajištěn pravidelný denní řád, který je však flexibilní, a tak umožňuje přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci
– rodiče mají možnost přivádět své děti do MŠ podle svých potřeb
– děti jsou každý den dopoledne venku / min. 2 hod./, s ohledem na aktuální klimatické podmínky/ mráz pod -10st., náledí, silný vítr, déšť, inverze a s ohledem na zdravotní stav dětí
– děti mají dostatek volného pohybu venku i v MŠ
– odpočinkové aktivity jsou upraveny podle individuálních potřeb dětí
– všichni zaměstnanci MŠ respektují individuální potřeby dětí a snaží se je uspokojovat
– děti jsou při výchovně vzdělávací práci zatěžovány přiměřeně, mají možnost relaxovat v klidových koutcích
– novým dětem a rodičům je umožněn adaptační režim

Psychosociální podmínky :

– všichni pracovníci MŠ vytváří dětem prostředí, ve kterém by se cítily spokojeně a bezpečně
– všechny děti mají stejná práva a povinnosti
– osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, tak aby mohla být zajištěna jejich bezpečnost a byla zachována dohodnutá pravidla a normy chování, jasná pravidla chování jsou dohodnuta v dětském kolektivu předem a všichni zaměstnanci je též respektují
– nepodporujeme nezdravé soutěžení dětí
– pomocí pozitivního hodnocení podporujeme u dětí samostatnost a sebedůvěru, rozvíjíme u dětí ohleduplnost, zdvořilost, toleranci, snahu vzájemně si pomáhat-pedagogové nenásilně ovlivňují vztahy ve třídách prosociálním směrem-prevence šikany

Zaměření tříd společné: vytvářet základy klíčových kompetencí podle RVP PV, abychom ulehčili vašemu dítěti vstup do školy, denně ho na to připravujeme. Naše pedagogická práce odpovídá rozvoji všech smyslů dítěte:

* jemná motorika (zacházení s tužkou, nůžkami, barvami…),
* hrubá motorika (pohybová výchova…),
* koncentrace a trpělivost (rozhovory, příběhy a hry zaměřené na koncentraci),
* sociálně-emoční výchova (řešit konflikty, dodržovat pravidla, přebírat menší úkoly…),
* výchova k samostatnosti (oblékání, svlékání, zodpovědnost za věci…).

I. Třída Koťátka – děti 3 – 4.5 leté, děti mladší 3 let , kapacita 18 dětí
– péče o děti mladší 3 let
– vést děti ke správným návykům v oblasti sebeobsluhy
– vytváření kladných vztahů mezi dětmi
– vést děti k šetrnému vztahu k věcnému prostředí
– pozvolné citové odpoutávání od nejbližší osoby
– přirozené a radostné prožívání hudebně-pohybového projevu
– rozšířené výtvarné činnosti, využití odpadového materiálu
– Klub maminek

II. Třída Ptáčci – děti 4,5- 6 leté , děti s odkladem školní docházky, kapacita 25 dětí
– posilování kladných vztahů mezi dětmi
– upevňování správných návyků v oblasti sebeobsluhy
– zdokonalování rozvoje grafomotoriky
– zdokonalování zrakové diferenciace (schopnost zrakově rozlišit podobnosti, shody a rozdíly)
– ,,Metoda dobrého startu“ : individuální péče o děti s odkladem školní docházky
– logopedická prevence : individuální péče o děti s vadami výslovnosti
– rozvíjení schopnosti soustředění a pozornosti
– využití prvků dramatické výchovy k rozvoji komunikativních kompetencí
– kroužek Angličtina pro nejmenší
– práce s počítačem

Denní řád – je pružný, časové rozvržení je orientační, může se měnit dle aktuálních akcí.
(6.15 – 8.00) :
– přivítání a scházení dětí, spontánní hry dle volby a přání dětí
(8.00 – 9.45) :
– komunikační kruh, ranní cvičení + relaxace
– didakticky cílené činnosti /záměrné i cílené učení/ ve skupinkách i individuálně na dané téma, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
– jazykové chvilky / logopedické /
– smyslové hry
– individuální podávání přesnídávky,hygiena
(do 11.45) :
– příprava na pobyt venku, procvičování sebeobsluhy
– pobyt venku /vycházka v okolí MŠ nebo pobyt na školní zahradě/
(do 12.20) :
– převlékání, hygiena, oběd, čištění zubů
(do 14.00) :
– odpočinek, individuální specifické vzdělávání, individuální vstávání při malé potřebě spánku
(14.00 – 16.00) :
– hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti, hry + dokončování didakticky cílených činností dle zájmu dětí

Jak pracujeme?

Pracujeme s tématickými celky, které vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Náš školní program nese název Pojďte s námi objevovat svět.
Pracujeme pomocí projektů. Téma projektů zpracováváme podle ročních období a podle aktuálních situací ve třídách a o životě v obci.

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu si můžete stáhnout zde.

Mateřská škola zohledňuje

adaptace dětí ve spolupráci s rodiči
všestranný rozvoj dítěte
estetické cítění, výtvarný projev
vzájemná pomoc a spolupráce
vztahy mezi dětmi a dospělými
vztah k přírodě a pracovním činnostem dospělých a dětí
kulturní a společenské chování a jednání
respektování soukromí dítěte
individuální, skupinové a frontální činnosti
spontánní a řízené činnosti během dne

Mateřská škola nabízí

Dětem:
Pobyt v kolektivu, množství her (pohybové, hudební, společenské …)
Kulturní akce – divadla, exkurze, výlety, předplavecký výcvik, angličtina, logopedická prevence , hudebně pohybový kroužek, seznámení s počítačem. VŠE PŘÍMO V MŠ DLE ZÁJMU RODIČŮ A DĚTÍ
Celodenní stravování
MŠ je celoročně zaměřená na ekologickou výchovu.

Rodičům:
Logopedická prevence pro všechny děti, individuálně pro děti s odloženou školní docházkou
Účast na akcích pořádaných MŠ
Účast při přímé výchovné práci s dětmi
Možnost docházky dětí, jejichž matky jsou na mateřské dovolené, 5 dnů v měsíci
Společné řešení výchovných problémů

Pro všechny tyto úkoly je však nutná oboustranná důvěra, vzájemná vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat.

Logopedická prevence – je na velmi dobré úrovni, jednou týdně probíhá cílené individuální procvičování a prevence vad výslovnosti, v obou třídách denně zařazujeme logopedické chvilky.

Počítačový kroužek – počítače využívají starší děti. Vždy jeden den v týdnu se u počítače vystřídají přítomné děti z druhého oddělení. Práce s počítačem je vždy cílená a pomáhá nám upevňovat a fixovat poznatky, které děti získávají v rámci plánu výchovně vzdělávací práce. Například barvy, geometrické tvary, matematické představy, orientace v prostoru, příroda, pohádky, říkadla. Tato kombinace, práce ve třídě a následně pak procvičení u počítače, je velice efektivní a přináší nejen dobré výsledky, ale i obrovské uspokojení a pocit úspěšnosti každého dítěte.

Hudebně pohybový kroužek Hýbánky 

Kroužek Anglického jazyka