O Nás

Dívej se, poslouchej, sáhni si, přivoň, ochutnej a tím objevuj svět…

  Nabízíme seberealizaci Vašeho potomka v menším kolektivu dětí při širokém spektru aktivit. Hlásíme se k osobnostně orientovanému modelu předškolní výchovy, kdy respektujeme přirozené potřeby dítěte, svobodu a individuální rozvoj osobnosti. Snažíme se chápat dítě jako jedinečnou, neopakovatelnou bytost, která již v tomto věku má právo být sama sebou a tak být akceptována, ať už naplní naše očekávání či ne. Každá taková činnost dává dítěti příležitost navázat na osobní prožitek, uplatnit své zkušenosti, vyjádřit svoji představu o světě i osobitý vztah k němu. Svět kolem nás učíme děti poznávat prožitkem, zapojením všech smyslů.

„KAŽDÉ DÍTĚ JE TALENTOVANÉ, KAŽDÉ V SOBĚ NESE SVŮJ ÚSPĚCH – TŘEBA I MALÝ. NA NÁS DOSPĚLÝCH JE, ABYCHOM MU POMOHLI JEHO TALENT NAJÍT.“

  Mateřská škola je pro většinu dětí první výchovně – vzdělávací institucí, se kterou se ve svém životě setkávají. Je proto velmi důležité, aby svým celkovým dojmem působila na dítě i na jeho rodiče co nejpříznivěji. Naše MŠ má všechny předpoklady k tomu, aby tento nelehký úkol zvládla. Jsme malý kolektiv, velmi snadno si předáváme nápady a zkušenosti. Díky prostorovému uspořádání a provozním podmínkám můžeme všem dětem předávat dovednosti jednotlivých členek pedagogického kolektivu. Dalším nesporným přínosem je, že děti znají nejen všechny učitelky a berou je za své, ale zahrnují sem i kuchařky a školnici.

  Zabezpečujeme uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Znamená to zajišťovat zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí a jejich spokojené prospívání v souladu s jejich současnou i budoucí rolí. Každé dítě je vnímáno jako individuální osobnost. V každé situaci a u každého dítěte se musí hledat vlastní vzdělávací postupy a zvažovat, jakým způsobem se bude při vzdělávání postupovat.
Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě k tomu,aby získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho další rozvoj a učení – tj. dovednost pracovat s informacemi, učit se učit, nebát se projevit svůj názor, komunikovat apod. To vše za úzké spolupráce s rodinou dětí. Při práci klademe důraz na psychickou pohodu dítěte. V moderním pojetí vzdělávání, tzv. humanistické pedagogice, je školu nutné chápat jako službu dítěti a jeho rodině. Namísto přizpůsobování dítěte uměle vytvořeným normám, respektujeme právo dítěte na individuální rozvoj, na vlastní názor, osobité prožívání,objevování, samostatné hledání, ale i vlastní chybování a poučení se z chyb.

Prostředí :

  V prvním oddělení jsou zapsány děti ve věku od 2,5 do 4,5 let, pak přecházejí do druhého oddělení, kde zůstávají až do svého nástupu do základní školy. Třídy jsou umístěny takto : 1. třída v přízemí, 2.třída v poschodí. Ráno a odpoledne se třídy spojují . Děti si v tuto dobu mohou vybrat s čím a také s kým si budou hrát, bez ohledu na věk. Mohou se zapojit do činností, které je právě zaujmou. Tento způsob uspořádání má velký význam pro posilování vztahů mezi dětmi a učitelkami i mezi dětmi různého věku mezi sebou.
Celá škola je kompaktní, tvoří jeden celek. Vzájemná zástupnost učitelek je přirozená, děti znají všechny dospělé a důvěřují jim.
Vstupní prostor umožňuje každodenní přímý kontakt rodičů s personálem školy. Příchod i odchod dětí ze školy je zcela volný, přizpůsobuje se potřebám rodiny. Rodiče mají volný přístup do školy během celého dne, mohou se po dohodě s učitelkou zúčastnit her i výuky. Toto uspořádání vytváří rodinné prostředí a od toho také odvíjíme program školy.

Umístění kuchyně v přízemí umožňuje bezprostřední styk kuchařky s dětmi. Školnice se stará o pořádek a je samozřejmě k dispozici téměř po celý den při jakékoli činnosti v MŠ.

Velice důležitý je pitný režim – vitamínové nápoje, čerstvé ovocné šťávy, ovocné čaje. Dítě pije dle své potřeby, má volný přístup k nápojům po celý den.

Kuchyně :

 Kuchyňské prostory byly částečně zrekonstruovány a vybaveny veškerou technikou a zařízením tak, aby vše odpovídalo novým hygienickým normám a požadavkům platným jak pro ČR tak pro EU.

Zahrada :

  Zahrada prošla v posledních letech celkovou proměnou . Je vybavena moderním a účelným sportovním nářadím, které odpovídá normám EU.

  Z rozpočtu školy byla postupně zakoupena dřevěná věž se skluzavkami a dvě pružinová houpadla, šplhací věž, sestava houpaček. Zahrada má velké pískoviště a zahradní domek s pergolou . Dále je zde zděná garáž na hračky a na nářadí a přístřešek na kola pro rodiče i děti.  Nově byl pořízen motorický a edukační panel se zvířátky a mlhoviště pro ochlazení v horkém letním počasí.
Toto vybavení je pravidelně udržováno. Do budoucna bychom chtěli vybavit zahradu bezpečnostní dopadovou plochou pod nářadím. Pokusili jsme se zahradu vybavit tak, aby zcela vyhovovala dětskému „řádění“ a zpřístupňujeme ji i veřejnosti, tj. rodičům s dětmi, které do MŠ ještě nedocházejí a maminkám na mateřské dovolené.
Zahrada má členitý terén, což umožňuje využít zahradu v zimě k bobování, vzrostlé stromy dávají v horkém počasí dostatečný stín. O travnatou část zahrady a pravidelnou dezinfekci pískoviště se stará školnice. Pískoviště bylo opatřeno sítí, která chrání pískoviště před znečišťováním zvířecími výkaly a listím.

Psychohygienické podmínky :

Životospráva :

– dětem je poskytována plnohodnotná strava a zachována skladba jídelníčku podle příslušných předpisů školního stravování
– jsou dodržovány technologické postupy při přípravě pokrmů a nápojů
– je zajištěn pitný režim v dostatečné míře v průběhu pobytu dětí v MŠ
– mezi podáváním jednotlivých jídel jsou dodržovány vhodné intervaly
– děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby jídlo alespoň ochutnaly a tak se naučily hodnotit pokrmy nejen podle vzhledu

Psychohygiena :

– je zajištěn pravidelný denní řád, který je však flexibilní, a tak umožňuje přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci
– rodiče mají možnost přivádět své děti do MŠ podle svých potřeb
– děti jsou každý den dopoledne venku / min. 2 hod./, s ohledem na aktuální klimatické podmínky/ mráz pod -10st., náledí, silný vítr, déšť, inverze a s ohledem na zdravotní stav dětí
– děti mají dostatek volného pohybu venku i v MŠ, nově pravidelně navštěvujeme plně vybavenou tělocvičnu v ZŠ – tzv. sportovní pondělky
– odpočinkové aktivity jsou upraveny podle individuálních potřeb dětí
– všichni zaměstnanci MŠ respektují individuální potřeby dětí a snaží se je uspokojovat
– děti jsou při výchovně vzdělávací práci zatěžovány přiměřeně, mají možnost relaxovat v klidových koutcích
– novým dětem a rodičům je umožněn adaptační režim

Psychosociální podmínky :

– všichni pracovníci MŠ vytváří dětem prostředí, ve kterém by se cítily spokojeně a bezpečně
– všechny děti mají stejná práva a povinnosti
– osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, tak aby mohla být zajištěna jejich bezpečnost a byla zachována dohodnutá pravidla a normy chování, jasná pravidla chování jsou dohodnuta v dětském kolektivu předem a všichni zaměstnanci je též respektují
– nepodporujeme nezdravé soutěžení dětí
– pomocí pozitivního hodnocení podporujeme u dětí samostatnost a sebedůvěru, rozvíjíme u dětí ohleduplnost, zdvořilost, toleranci, snahu vzájemně si pomáhat – pedagogové nenásilně ovlivňují vztahy ve třídách prosociálním směrem – prevence šikany a jiných sociopatologických jevů

Zaměření tříd společné: vytvářet základy klíčových kompetencí podle RVP PV, abychom ulehčili vašemu dítěti vstup do školy, denně ho na to připravujeme. Naše pedagogická práce odpovídá rozvoji všech smyslů dítěte:

* jemná motorika (zacházení s tužkou, nůžkami, barvami…),
* hrubá motorika (pohybová výchova v MŠ, v tělocvičně, v přírodě…),
* koncentrace a trpělivost (rozhovory, příběhy a hry zaměřené na koncentraci),
* sociálně-emoční výchova (řešit konflikty, dodržovat pravidla, přebírat menší úkoly…),
* výchova k samostatnosti (oblékání, svlékání, zodpovědnost za věci, samostatnost při stolování…).

I. Třída Koťátka – děti 2,5 – 4,5 leté, kapacita 18 dětí

 • péče o děti mladší 3 let
 • vést děti ke správným návykům v oblasti sebeobsluhy
 • vést děti ke správným návykům v oblasti sebeobsluhy
 • vytváření kladných vztahů mezi dětmi
 • vést děti k šetrnému vztahu k věcnému prostředí
 • pozvolné citové odpoutávání od nejbližší osoby
 • přirozené a radostné prožívání hudebně-pohybového projevu
 • rozšířené výtvarné činnosti, využití odpadového materiálu
 • Klub dětí a rodičů – adaptační aktivity pro děti, chystající se k zápisu do MŠ

 

II. Třída Ptáčci – děti 4,5- 6 leté , děti s odkladem školní docházky, kapacita 25 dětí

 • posilování kladných vztahů mezi dětmi
 • upevňování správných návyků v oblasti sebeobsluhy
 • zdokonalování rozvoje grafomotoriky
 • zdokonalování zrakové diferenciace (schopnost zrakově rozlišit podobnosti, shody a rozdíly)
 • ,,Metoda dobrého startu“ : individuální péče o děti s odkladem školní docházky
 • logopedická prevence : individuální péče o děti s vadami výslovnosti
 • rozvíjení schopnosti soustředění a pozornosti
 • využití prvků dramatické výchovy k rozvoji komunikativních kompetencí
 • kroužek Seznamování s angličtinou, hudebně pohybová kroužek Hýbánky
 • práce s počítačem a tabletem – vzdělávací

 

Denní řád – je pružný, časové rozvržení je orientační, může se měnit dle aktuálních akcí.
(6.15 – 8.00) :
– přivítání a scházení dětí, spontánní hry dle volby a přání dětí
(8.00 – 9.45) :
– komunikační kruh, ranní cvičení, logopedická chvilka, relaxace
– didakticky cílené činnosti /záměrné i cílené učení/ ve skupinkách i individuálně na dané téma, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Každý den zařazujeme pohybovou aktivitu – jednou týdně provádíme zdravotní cvičení, prevenci ploché nohy, navštěvujeme místní tělocvičnu. Denně zařazujeme hudební, výtvarné a pracovní činnosti.

Prosazujeme tzv. Učení prožitkem – dítě zapojí všechny smysly, aby byl edukační proces co nejefektivnější. Koukej, poslouchej, sáhni si, přivoň, ochutnej a tím objevuj svět…
– individuální jazykové chvilky / logopedické /
– smyslové hry
– individuální podávání přesnídávky, hygiena
(do 11.45) :
– příprava na pobyt venku, procvičování sebeobsluhy
– pobyt venku /vycházka po okolí MŠ nebo pobyt na školní zahradě/
(do 12.20) :
– převlékání, hygiena, oběd, čištění zubů
(do 14.00) :
– odpočinek, individuální specifické vzdělávání, individuální vstávání při malé potřebě spánku
(14.00 – 16.00) :
– hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti, hry + dokončování didakticky cílených činností dle zájmu dětí

Jak pracujeme?

Pracujeme s tématickými celky, které vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Náš školní program nese název Pojďte s námi objevovat svět.
Pracujeme pomocí projektů. Téma projektů zpracováváme podle ročních období a podle aktuálních situací ve třídách a dění v obci.

Mateřská škola zohledňuje

 • adaptace dětí ve spolupráci s rodiči
 • všestranný rozvoj dítěte
 • estetické cítění, výtvarný projev
 • vzájemná pomoc a spolupráce
 • vztahy mezi dětmi a dospělými
 • vztah k přírodě a pracovním činnostem dospělých a dětí
 • kulturní a společenské chování a jednání
 • respektování soukromí dítěte
 • individuální, skupinové a frontální činnosti
 • spontánní a řízené činnosti během dne

Mateřská škola nabízí

Dětem:

 • pobyt v kolektivu, množství her (pohybové, hudební, společenské …)
 • kulturní akce – divadla, exkurze, výlety, předplavecký výcvik, angličtina, logopedická prevence , hudebně pohybový kroužek, seznámení s počítačem a tabletem, dramatické aktivity, badatelský koutek, polytechnické aktivity, recitační soutěž. VŠE PŘÍMO V MŠ DLE ZÁJMU RODIČŮ A DĚTÍ
 • celodenní stravování
 • MŠ je celoročně zaměřená na ekologickou výchovu a prevenci sociopatologických jevů.

Rodičům:

 • logopedickou prevenci pro všechny děti, individuálně pro děti s odloženou školní docházkou, logopedická depistáž v MŠ ve spolupráci s SPC Polička
 • účast na akcích pořádaných MŠ
 • účast při přímé výchovné práci s dětmi
 • společné řešení výchovných problémů

Pro všechny tyto úkoly je však nutná oboustranná důvěra, vzájemná vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat.

Logopedická prevence – je na velmi dobré úrovni, jednou týdně probíhá cílené individuální procvičování a prevence vad výslovnosti, v obou třídách denně zařazujeme logopedické chvilky.

Počítačový kroužek + práce s tabletem – počítače i tablety využívají starší děti. Vždy jeden den v týdnu se u počítače vystřídají přítomné děti z druhého oddělení. Práce s počítačem je vždy cílená a pomáhá nám upevňovat a fixovat poznatky, které děti získávají v rámci plánu výchovně vzdělávací práce. Například barvy, geometrické tvary, matematické představy, orientace v prostoru, příroda, pohádky, říkadla. Tato kombinace, práce ve třídě a následně pak procvičení u počítače, je velice efektivní a přináší nejen dobré výsledky, ale i obrovské uspokojení a pocit úspěšnosti každého dítěte.

V rámci podpory digitálních kompetencí předškolních dětí byly v roce 2022 zakoupeny robotické hračky a zvukové edukační pomůcky z projektu Digitalizace. Robotické hračky k základům programování (oreintace v prostoru, základní matematické operace,…) obdržely obě třídy, učitelky byly proškoleny k efektivnímu využívání těchto pomůcek v edukačním procesu předškolních dětí.

Hudebně pohybový kroužek Hýbánky (každé pondělí) pod vedením paní ředitelky Terezy Fialové

Kroužek Seznamování s angličtinou (každé úterý) pod vedením paní učitelky Mgr. Dáši Pařilové Jedlinské

Edukativně-stimulační skupiny pro budoucí školáky (od ledna každou středu) pod vedením Mgr. Jitky Vaňousové

Kroužek Malý muzikant (každý čtvrtek) pod vedením Bc. Evy Kostelníkové